11.Lumberjack with axe.

11.Lumberjack with axe.

ด้านหน้า

ด้านข้าง

ด้านหลัง

คน ตัดไม้นี่ยอมรับว่าเสื้อสกรีนทั้งหน้าหลังและด้านข้างเลย ขวานแบบใหม่ดูโฉบเฉี่ยวมากมาย หมวกแก๊บที่พัฒนามาตั้งแต่ ซีรี่ 3 นั้นก็ยังคงดูดี
แต่บอกตรงๆไม่ค่อยโดนใจนักสะสม อิอิ

ให้คะแนน 4/10 ที่ให้เพราะทำมาดูดีแต่คะแนนน้อยเพราะไม่โดนใจ

ช่างตัดไม้

อาชีพการตัดไม้และผลผลิตที่ได้ในป่าฝน

หนึ่ง ในสาเหตุของป่าถูกทำลายคืออาชีพการตัดไม้ ไม้หลายชนิดที่ถูกใช้ทำเฟอร์นิเจอร์,พื้นไม้, และการก่อสร้าง คือผลผลิตที่ได้จากป่าฝนเขตร้อนในทวีปแอฟริกา, ทวีปเอเชีย และทวีปอเมริกาใต้ โดยผู้ซื้อผลิตภัณฑ์ไม้, เช่นคนในพื้นที่สหรัฐอเมริกาคือผู้มีส่วนโดยตรงในการทำลายป่าฝน

ใน ขณะที่อาชีพการตัดไม้สามารถดำเนินการได้ในลักษณะที่ช่วยลดความเสียหายให้กับ สิ่งแวดล้อม มากที่สุดการตัดไม้ในป่าฝนคือการทำลายป่าอย่างมาก ต้นไม้ใหญ่ถูกตัดลงและลากผ่านป่าฝน ในขณะที่ถนนเข้าเปิดพื้นที่ป่าเพื่อการเกษตรโดยเกษตกรที่ยากจน การเข้าสู่แรงงานในทวีปแอฟริกามักจะพึ่งพา “bushmeat” สำหรับโปรตีน พวกเขาจะล่าสัตว์ป่าที่พวกเขาชอบ เช่น กอริลล่า กวาง และลิงซิมแฟนซี เพื่อเป็นอาหาร

ใน การวิจัยพบว่าจำนวนสายพันธุ์ของการตัดไม้ในป่าฝนมีจำนวนต่ำกว่าที่พบในป่าฝน แบบดั้งเดิมที่มิได้ถูกแตะต้อง สัตว์ป่าหลายชนิดไม่สามารถอยู่รอดในสิ่งแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไปได้

คน ในท้องถิ่นมักจะพึ่งพาการเก็บเกี่ยวไม้ในป่าฝน สำหรับเป็นเชื้อเพลิงและวัสดุการสร้างอาคาร ในการปฏิบัติดังกล่าวที่ผ่านมาไม่ได้สร้างความเสียหายแก่ระบบนิเวศน์ อย่างไรก็ดี วันนี้พื้นที่กับประชากรขนาดใหญ่ จำนวนคนที่รวบรวมไม้จากพื้นที่ป่าฝนสามารถสร้างความเสียหายได้อย่างมาก ตัวอย่างเช่น ป่ารอบๆค่ายผู้ลี้ภัยในทวีปแอฟริกาใต้ (Rwanda และ Congo) แท้จริงได้ถูกปล้นป่าไม้ไปจากทั้งหมดในพื้นที่

10.Lizard Man with dinosaur mask and tail.

10.Lizard Man with dinosaur mask and tail.

ด้านหน้า

ด้านข้าง

ด้านหลัง

น้องจิ้งจกตัวเขียวนี้ ทำมาสวยงามใหม่รูปหมวกน้องกิ้งก่านี่ทำมาดูดีจริงๆ พร้อมหางทำมาได้สวยแต่มันดูหลวมๆยังไงไม่รู้

ให้คะแนน 5/10 ถ้าดูแน่นหนากว่านี้จะดีมาก


Eric Sprague เกิดในปี ค.ศ.1972 และคาดกันว่าเขาเป็นมนุษย์คนแรกที่ทำการศัลยกรรม โดยการผ่าลิ้นเป็นสองแฉก ที่มีการบันทึกไว้ โดยทั่วทั้งร่างของเขาได้สักลายเป็นเกล็ดสีเขียว มีการแต่งฟันให้แหลมคม และมีการฝัง ” Silicon Teflon ” ใว้ใต้ผิวหนังบนศีรษะเป็นจำนวนมาก โดยเขาได้รับฉายาว่า “มนุษย์กิ่งก่า (The Lizardman)


9.Graduate with diploma and robe.

9.Graduate with diploma and robe.

ด้านหน้า

ด้านข้าง

ด้านหลัง

บัณทิตนี้หมวกใหม่พร้อมใบปริญญา พร้อมเสื้อคลุม แม้จะดูใหม่แต่ดูชืดไปหน่อยเหมาะกับการให้ของขวัญรับปริญญาพอสมควร

ให้คะแนน 6/10 ของใหม่เยอะเอาไปให้คนจบปริญญาได้

พิธี พระราชทานปริญญาบัตร ถือกำเนิดครั้งแรกในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว ที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ เสด็จพระราชทานปริญญาบัตรแก่บัณฑิต ผู้สำเร็จการศึกษาจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยครั้งแรก เมื่อวันที่ 25 ตุลาคม พ.ศ. 2473 และถือสืบต่อปฏิบัติกันมาเป็นจนถึงรัชกาลปัจจุบัน

พระ บาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช ทรงมีพระเมตตาอย่างหาที่สุดมิได้ ต่อบัณฑิตที่สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยของรัฐทุกแห่ง ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ เสด็จพระราชทานปริญญาบัตรด้วยพระองค์เอง ในปัจจุบัน ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช เจ้าฟ้ามหาวชิราลงกรณ สยามมกุฎราชกุมาร สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี และพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุเสด็จแทนพระองค์ ไปในการพิธีพระราชทานปริญญาบัตร แก่บัณฑิตมหาวิทยาลัยของรัฐทุกมหาวิทยาลัย เป็นประจำทุกปี

พระ บาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช ทรงเริ่มพระราชทานปริญญาบัตรแก่สถาบันอุมศึกษาของรัฐต่าง ๆ ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2493 เป็นต้นมา โดยมีผู้คำนวณว่าพระราชภารกิจในการพระราชทานปริญญาบัตรนั้นเป็นพระราชภารกิจ ที่หนักไม่น้อย หนังสือพิมพ์ลงว่าหากเสด็จฯ พระราชทานปริญญาบัตร 490 ครั้ง ประทับครั้งละราว 3 ชั่วโมง เท่ากับทรงยื่นพระหัตถ์พระราชทานใบปริญญาบัตร 470,000 ครั้ง ด้วยเหตุนี้ จึงมีผู้กราบบังคมทูลขอพระราชทานให้ทรงลดการเสด็จฯ พระราชทานปริญญาบัตรลง โดยให้พระราชทานปริญญาบัตรเฉพาะในระดับปริญญาโทขึ้นไปเท่านั้น แต่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวกลับมีพระราชกระแสว่า “พระองค์เองเสียเวลายื่นปริญญาบัตรให้บัณฑิตคนละ 6-7 วินาทีนั้น แต่ผู้ได้รับนั้นมีความสุขเป็นปีๆ เปรียบกันไม่ได้เลย”

นอก จากนี้ พระองค์ทรงเห็นว่าการพระราชทานปริญญาสำหรับผู้สำเร็จในระดับปริญญาตรีนั้น สำคัญ เพราะบางคนอาจไม่มีโอกาสศึกษาต่อในระดับปริญญาโทและปริญญาเอก ดังนั้น จึงพระราชดำรัสว่า “จะพระราชทานปริญญาบัตรแก่บัณฑิตปริญญาตรีไปจนกว่าจะไม่มีแรง”

พระ บาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช ได้เสด็จพระราชทานปริญญาบัตรด้วยพระองค์เองจนถึงปีพุทธศักราช 2540 นับเป็นระยะเวลากว่า 50 ปีที่ได้เสด็จไปพระราชทานปริญญาบัตรด้วยพระองค์เองแต่ด้วยพระราชภาระที่มาก มายและพระพลานามัยจึงได้โปรดเกล้าให้พระบรมวงศานุวงศ์ เสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์จนกระทั่งปัจจุบัน

ครุย เป็นเสื้อคลุมประเภทหนึ่ง มีลักษณะหลวม ยาวถึงเข่าหรือทั้งตัว ใช้สวมหรือคลุมทับด้านนอก ทั้งชายและหญิงในยุโรปใส่ครุยกันมาตั้งแต่ยุคกลางตอนต้นจนถึงคริสต์ศตวรรษ ที่ 17 ปัจจุบันครุยยังคงใช้สวมใส่เพื่อแสดงตำแหน่งฐานะในอาชีพที่มีรากฐานย้อนไป ได้ถึงยุคกลาง เช่น ผู้พิพากษา ในวงวิชาการ ครุยยังใช้เพื่อแสดงวิทยฐานะอีกด้วย

ครุย วิทยฐานะ เป็นชุดพิธีการใช้ในการพิธีพระราชทานปริญญาบัตรซึ่ง เป็นเครื่องแสดงวิทยะฐานะทางการศึกษาของมหาวิทยาลัยนั้น ๆ การที่มหาวิทยาลัยจะกำหนดชุดครุยใดเพื่อใช้ในการพระราชทานปริญญาบัตรได้นั้น มหาวิทยาลัยจะต้องตรากฎขึ้นเป็นพระราชกฤษฎีกา8.Gladiator with murmillo helmet, sword, and sheild.

8.Gladiator with murmillo helmet, sword, and sheild.

ด้านหน้า

ด้านข้าง

ด้านหลัง

อันนี้ต้องยอมรับว่าของเขาแรงจริงน่าจะแรงสุดในซีรี่นี้ ไม่รู้เนื่องจากทำมาดูดีหรือของใหม่เยอะไม่รู้ เริ่มจากหมวกเลย
ใหม่เอี่ยมถอดด้าม แถมสีทองชาวเลโก้ชอบสีทองชุดไหนมีชอบกวาดกันเรียบสวยไม่สวยไม่รู้ได้คำตอบเดียวจะเอาไป Moc อิอิ
ต่อมาก็ดาบแบบใหม่ที่ไม่มีมาก่อน ส่วนโล่นี่บอกตามตรงมันดูกิ๊กก๊อกไปหน่อย มีการสกรีนข้าง มาด้วยทั้งด้านบนและด้านล่าง
ถือว่าทำมาละเอียดมาก พอหลายๆส่วนมาประกอบกันจึงทำให้ดูดี

ให้คะแนน 9/10 ถ้าโล่ดูดีมีชาติตระกูลกว่านี่แจ่มแน่นอน

Gladiator หน่ะ มันไม่ได้แปลว่าผู้กล้า แต่เป็น “ทาส” ที่ทำหน้าที่ต่อสู้ในสนามประลองเพื่อสร้างความบันเทิงเริงใจให้แก่พลเมือง ชาวโรมันต่างหาก

ใน ยุคโรมมันนั้น มีการก่อตั้งสมาคมแกลดิเอเตอร์ มีการจัดตั้งโรงเรียนสอนแกลดิเอเตอร์ด้วยก็จริง แต่สถานะของเหล่าแกลดิเอเตอร์นี้ ส่วนใหญ่แล้วจะเป็นทาส ซึ่งมีตั้งแต่ทาสที่ขายตัวเองลงเป็นทาส ชาวแฟรงค์และกอลที่ถูกกองทัพโรมันจับตัวส่งมาเป็นทาส และนักโทษที่ถูกตัดสินให้เป็นทาสครับ หน้าที่อขงพวกเขามีตั้งแต่สู้กันเอง สู้กับสัตว์ร้าย ไปจนถึงนักโทษคดีอุกฉกรรณ์

แน่ นอนว่า พวกนักสู้ทาสเหล่านี้ที่ได้รับอิสระมาแล้ว แต่ยังเลือกที่จะเป็นนักสู้แกลดิเอเตอร์ต่อก็มีเหมือนกัน แต่ถ้าเทียบกันแล้ว พวกเขาก็ไม่ต่างอะไรจากนักกีฬาหรอกครับ

ใน ประวัติศาสตร์โรมมัน เคยมีการก่อขบฎโดยทาสอยู่สามครั้ง และครั้งที่สามเป็นการก่อขบฎโดนเหล่านักสู้ทาส ซึ่งนำโดย “สปาตาคัส” ครับ (เรื่องของเขามีหนังให้ดูด้วยนะ เรื่อง Spartacus นั่นแหละครับ) ซึ่งเขานำเหล่านักสู้ทาสสังหารเหล่านายทาส แล้วยกขโยงหนีไปกลุ่มใหญ่ จนร้อนถึงทางการต้องส่งกองทัพมาปราบ ใช้เวลาปราบถึงสามปีจึงสำเร็จ ซึ่งกองกำลังของสปาร์ตาคัสนี้ มีถึงแสนสองหมื่นคนเลยทีเดียว

7.Gangster with pistol and guncase.

7.Gangster with pistol and guncase.

ด้านหน้า

ด้านข้าง

ด้านหลัง

เจ้า พ่อของเรานั้นเป็นของเดิมก็คือหมวกเอามาจากคาวบอยเปลี่ยนสี เสื้อด้านบนนี่เหมือนเอามาจากธีมอินดี้อะป่าวไม่แน่ใจต้องถามพี่โบ้ทแต่ คุ้นๆว่าใช่
ปืนก็เอามาจากคาวบอย มีเพียงกระเป๋าใส่ปื้นมั้งที่เป็นอันใหม่แต่ดูเหมือนมากๆ หรือกล่องใส่ไวโอลีนหว่า แต่ถึงไงก็ทำให้ดูมาดขรึมขึ้นเยอะจากกล่อง

ให้คะแนน 4/10 ของเดิมเยอะไปนิดนึง

รอบนี้เราจะมาพูดถึง Candy Mafia


4 สาว  เน็ท-ปนัสยา  กิตติถากุล, นุ่น-แพรววริน วานิชย์หา, กาญจน์-รังสิต  เนาวกูล  และ แบมแบม-วรุณธร เทียมศักดิ์  ที่มีอายุเพียง 13-14 ปี เท่านั้น แต่มาตรฐานการร้องและการเต้นเกินตัวสุดๆ แถมยังเทียบชั้นศิลปินเกาหลีได้อย่างสบาย เพราะได้ผู้กำกับฝีมือดีอันดับต้นๆ ของเกาหลี “โชซูยอน”ที่ กำกับมิวสิควีดีโอให้ศิลปินชื่อดัง อาทิ ดงบันชินกิ, ซุปเปอร์จูเนียร์, เกิร์ลเจนเนอเรชั่น, ไชนนี่ ฯลฯ มาทำงานเบื้องหลังให้กับศิลปิน “Candy Mafia” (แคนดี้มาเฟีย) ทุกขั้นตอน

ผิดๆๆๆไม่ใช่ Girl Group จำพลาดไปนิดนึง


เจ้าพ่อเซี่ยงไห้

” คนฉลาดมีความรู้ มักพบจุดจบจากอีโก้ของตนเอง คนโง่มักรอดจากสถานการณ์ต่างๆ จากความไม่รู้ และไม่อยากรู้ ”

นี่คือนิยามที่ผมให้กับหนังเรื่องนี้

เจ้าพ่อเซี่ยงไฮ้

ถือเป็นหนังเจ้าพ่อที่คลาสสิคมากเรื่องนึง ที่มักจะนิยมนำมาทำใหม่กันหลายรอบ

เนื้อเรื่องย่อ
นคร เซี่ยงไฮ้ ทศวรรษ 1920 สิ้นสุดลง เรื่องราวกล่าวถึงทุกข์ภัยในนครเซี่ยงไฮ้ในทศวรรษที่ 1930 ยุคสมัยแห่งสังคมการค้าและกลุ่มชนผู้รักชาติ สี่เหวินเฉียง ซึ่งบ้านแตกสาแหรกขาดได้เดินทางระหกระเหินมายังนครเซี่ยงไฮ้ เพื่อพึ่งพาอาศัย ฟางเยี่ยนหยุน เพื่อนนักเรียนตามที่อยู่ที่เธอให้ไว้ ทันทีที่ สี่เหวินเฉียง ลงจากรถไฟก็พบเห็น ติงลี่ ซึ่งวางแผงขายผลไม้กำลังถูกเจ้าถิ่นเรียกค่าคุ้มครอง สี่เหวินเฉียง ซึ่งเปี่ยมด้วยน้ำใจเข้าไกล่เกลี่ยโดยไม่รู้ถึงความน่าสะพรึงกลัวของผู้มี อิทธิพลในนครเซี่ยงไฮ้ ด้วยเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนี้เองทำให้ สี่เหวินเฉียง และ ติงลี่ รู้จักและคบกันเป็นสหาย

หลัง จากที่ สี่เหวินเฉียง ตามหา ฟางเยี่ยนหยุน พบแล้วจากความช่วยเหลือของ ฟางเยี่ยนหยุน ทำให้ สี่เหวินเฉียง ได้ทำงานที่โรงภาพยนตร์เหม่ยหัว สี่เหวินเฉียง มีความรู้สึกว่าโรงภาพยนตร์เหม่ยหัวไม่ใช่โรงภาพยนตร์ธรรมดา แต่เป็นหอการค้าซึ่งอยู่ภายใต้การนำของ เฝิงจิ้งเหยา สี่เหวินเฉียง ยึดมั่นเจตคติที่ว่า “สะอาด สะอาดด้วยเนื้อแท้” แม้ว่า สี่เหวินเฉียง ใช้ชีวิตอยู่ท่ามกลางอบายมุขแต่ สี่เหวินเฉียง ก็ยืนกรานที่จะไม่เข้าไปเกี่ยวข้องกับสิ่งเลวร้าย นึกไม่ถึงว่าทุกอย่างกลับไม่เป็นไปตามที่คิด นับตั้งแต่ เฝิงจิ้งเหยา พบเห็น สี่เหวินเฉียง และติงลี่ เฝิงจิ้งเหยา ก็มีความรู้สึกที่ดีต่อคนทั้งสองขึ้นมาทันที โดยเฉพาะ สี่เหวินเฉียง ซึ่งเคยช่วยชีวิต เฝิงเชิงเชิง ลูกสาวหัวแก้วหัว แหวนของ เฝิงจิ้งเหยา ที่ถสถานีรถไฟไว้ ส่วนตัวของ เฝิงเชิงเชิง เองก็เกิดความรู้สึกประทับใจ สี่เหวินเฉียง ไม่น้อยเช่นเดียวกัน

เฝิงจิ้ง เหยาล่วงรู้ถึงความคิดและเจตคติของ สี่เหวินเฉียง และจากการเกลี้ยกล่อมของ เฝิงเชิงเชิง เฝิงจิ้งเหยา ตัดสินใจยกตำแหน่งผู้จัดการใหญ่ให้ สี่เหวินเฉียง ดูแลการค้าสุจริต ส่วน ติงลี่ ดูแลโรงภาพยนตร์เหม่ยหัว และโรงภาพยนตร์ลี่ตูที่เพิ่งซื้อเอาไว้ ทำให้ สี่เหวินเฉียง และติงลี่ สหายซึ่งนับถือกันประดุจพี่น้องนั้น เส้นทางของทั้งสองนั้น คนหนึ่งเดินตามทำนองคลองธรรม ส่วนอีกคนสู่เส้นทางที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย แต่ถึงกระนั้นก็ตามผลงานของคนทั้งสองก็เป็นที่พึงพอใจของ เฝิงจิ้งเหยา เป็นอันมาก

เฝิงจิ้ง เหยา มีความปรารถนาที่จะดำรงตำแหน่งประธานอุตสาหกรรมจีน ดังนั้นจึงแอบติดต่อประธานอุตสาหกรรมต่างชาติเพื่อให้การสนับสนุนตน ดูแปง ประธานอุตสาหกรรมฝรั่งเศส และมอริสประธานอุตสาหกรรมอังกฤษ ต่างรู้ดีว่า เฝิงจิ้งเหยา มีความปรารถนาที่จะดำรงตำแหน่งประธานอุตสาหกรรมจีน ด้วยเหตุนี้ทั้งสองจึงแสวงหาประโยชน์จากความปรารถนาของเฝิงจิ้งเหยา โดยการให้ เฝิงจิ้งเหยา ออกหน้าทำสิ่งมากมาย เฝิงจิ้งเหยาเกิดความเอือมระอา สี่เหวินเฉียง ที่หลายต่อหลายครั้งปฏิเสธไม่ยอมปฏิบัติตามคำสั่ง ในเวลาเดียวกัน สี่เหวินเฉียง และเฝิงเชิงเชิงได้คบหากันจนรักมั่นต่อกัน ทำให้สี่เหวินเฉียงยากนักที่จะเลือกระหว่างความรักและคุณธรรม

ความ หัวรั้นของสี่เหวินเฉียงทำให้ติงลี่วางตัวลำบาก คนหนึ่งคือเ ฝิงจิ้งเหยา ซึ่งเป็นเจ้านาย ส่วนอีกคนคือสี่เหวินเฉียง ซึ่งนับถือดุจพี่ชาย ติงลี่ปรารถนาให้สี่เหวินเฉียงโอนอ่อนผ่อนตามเฝิงจิ้งเหยา ถ้าหากพวกเราสองพี่น้องร่วมมือกันแล้วจะต้องยิ่งใหญ่ในนครเซี่ยงไฮ้อย่างแน่ นอน

เมื่อ เฝิงจิ้งเหยา ทราบว่าบรรดาประธานอุตสาหกรรมต่างชาติใช้ตนเป็นเครื่องมือ โดยไม่ให้การสนับสนุนตามที่ตั้งใจไว้ เฝิงจิ้งเหยาจึงตัดสินใจเข้ากับชาวญี่ปุ่น สี่เหวินเฉียง คัดค้านการตัดสินใจของเฝิงจิ้งเหยา การทำเช่นนี้นั้นเป็นการขายชาติ เมื่อสี่เหวินเฉียงเห็นเพื่อนถูกกำจัดไปทีละคนๆ ในที่สุดก็ทำให้สี่เหวินเฉียงสุดที่จะทนต่อไปได้จึงตัดขาดความสัมพันธ์กับ เฝิงจิ้งเหยา เฝิงจิ้งเหยาห้ามไม่ให้สี่เหวินเฉียง และเฝิงเชิงเชิงคบหากันต่อไป จากนั้นก็มีคำสั่งให้ติงลี่กำจัดสี่เหวินเฉียง

6.Fitness Instructor with boombox

6.Fitness Instructor with boombox.

ด้านหน้า

ด้านข้าง

ด้านหลัง

บอก ได้เลยว่าเจ๊คนนี้ มันลอกจาก Pop star อะป่าวเนี่ย ช่างคล้ายจริงๆ เปลี่ยนเพียงหน้าและลายเสื้อ ส่วนวิทยุก็เปลี่ยนสีเพียงเท่านั้นจากรุ่นก่อน

ให้คะแนน 1/10 ลอกเลียนเปลี่ยนเล็กน้อยไม่มีเอกลักษณ์

เดี๋ยว นี้ จะว่าไป หนุ่มๆ กับการเข้าฟิตเนส จึงไม่ใช่เรื่องแปลก เพราะแน่นอนอยู่แล้วว่าทุกคนอยากให้ตัวเองดูดี และยิ่งใครที่มีหุ่นนักกีฬา  กล้ามแขนเป็นมัด เวลาสาวควงแล้วรู้สึกอบอุ่นมั่นคง ยิ่งมีเสน่ห์เป็นที่ต้องตา โดยไม่ต้องอาศัยตัวช่วยอะไรเลย ( คนหน้าตา floor ๆ การมีกล้ามสวยๆจะช่วยให้ตีตื้นกับพวกหล่อเทพได้สบายๆ )  แต่อย่าคิดว่ามันง่ายเหมือนปลอกกล้วยนะครับ (ผมว่ามันยากเท่าๆกับการจีบสาวสวยๆเลยหละ) เพราะหลายคนไม่ประสบความสำเร็จ ทั้งที่ก็เล่นมานานแล้วและในที่สุดก็ท้อ ดังนั้นเราลองมาดูกันดีกว่าปัจจัยสำคัญอะไรบ้างที่ทำให้เราประสบความสำเร็จ ในการสร้างมัดกล้ามที่ใฝ่ฝันได้

ปัจจัยที่ 1 : ความตั้งใจจริง
ขอบ อก ว่าเป็นปัจจัยสำคัญลำดับต้นๆ ของการออกกำลังกายเลยนะครับ มือใหม่หัดเล่นต้องวาดฝันถึงมัดกล้ามงามๆที่เราต้องการอาจจะเป็นอย่าง นิกกี้ พิมพ์ ติ๊กเจษ  อั้มอภิชาติ หรือ เรน ก็ว่ากันไป แล้วพยายามตั้งใจให้ได้จริงๆ หรือว่าจะมองคนกล้ามสวยๆ ในฟิตเนสแล้วบอกกับตัวเองซักวันเราจะเป็นอย่างงั้นบ้าง แล้วกำลังใจก็จะมาครับ นอกจากนี้ต้องมีความอดทนครับ ผมเข้าใจว่าทุกคนอยากเห็นผลเร็วๆ เพราะไหนจะต้องทั้ง งดและ ลด เหล้า เบียร์ อาหารขยะแล้ว ยังต้องทนกับความเจ็บปวดของกล้ามเนื้อด้วย แต่ก็อย่างที่ว่า  NO PAIN NO GAIN ครับ นอกจากนี้ ผมแนะนำให้ชวนเพื่อนไปเล่นด้วยครับ จะได้มีคนช่วย safe เวลายกน้ำหนัก และเพิ่มแรงกระตุ้นในการเล่นกล้ามเพราะธรรมชาติของผู้ชายครับ ชอบการแข่งขัน และเอาชนะครับ รวมทั้งสามารถแลกเปลี่ยนเคล็ดลับในการสร้างกล้ามเนื้ออีกด้วยครับ

ปัจจัยที่ 2 : ศึกษาวิธีการฝึกอย่างถูกต้อง
เอา ละเมื่อเรามีความตั้งใจแล้ว สิ่งต่อไปก็คือเราควรศึกษาข้อมูลบ้างก่อนไปเล่น การเริ่มต้นที่ดีมีชัยไปกว่าครึ่งเป็นคำพูดที่สามารถนำมาใช้ได้ดีครับสำหรับ การเล่นกล้าม มือใหม่หัดเล่นต้องมีการศึกษาก่อนที่จะเล่นอย่างจริงจัง ท่าทางที่ถูกต้อง วิธิการเล่นอุปกรณ์และฟรีเวทต์ต่างๆ (ถ้าจะเล่นแบบขำๆ เล่นไป เหล่สาวไป ก็ไม่เป็นไร) หรือว่าอาจถามเทรนเนอร์ (แต่อาจต้องทนตื้อหน่อยนะครับเพราะเค้าจะพยายามขายชั่วโมงเทรนให้คุณ) อย่างไรก็ตาม อย่าอายครับที่จะถาม ด้านได้อายอด เวลาไปเล่นตามยิมลองหาคนที่เล่นอยู่แล้วกล้ามสวยๆ ถามวิธีเค้าเล่นดูว่าเล่นยังไง ให้เค้าแนะนำได้ครับ ผมก็ใช้วิธีนี้ในช่วงแรกๆครับ หรือหากไม่มีปัญหาเรื่องเงินอาจจะซื้อชั่วโมงเทรนเนอร์ส่วนตัว ซัก 10-15 ชั่วโมง ก็ดีครับ ให้เค้าแนะนำ และช่วยสอนให้เราเล่นได้ท่าที่ถูกต้อง  อีกอย่างเราสามารถถามคำถามได้อย่างไม่ต้องเกรงใจ เพราะเสียเงินไปแล้วนิ สำหรับราคาสอนก็ขึ้นอยู่กับแต่ละที่ครับ ถ้าเป็นยิมในเมืองก็อาจจะแพงหน่อยตกชั่วโมงละประมาณพันครับ แต่ถ้าอยากจะประหยัดก็ต้องขยัน และใช้วิธี ครูพักลักจำครับ

ปัจจัยที่ 3 : อาหารการกินสำคัญไฉน
You are what you eat เป็นคำพูดที่ใช้ได้กับทุกวัย มือใหม่ทั้งหลายจะต้องทานอาหารให้ครบทุก 5 หมู่โดยเฉพาะโปรตีนต้องทานเพิ่มเพื่อช่วยซ่อมแซมส่วนที่สึกหรอ และเสริมสร้างกล้ามเนื้อด้วยเพราะ เมื่อเราเล่นกล้ามอย่างหนัก เซลล์กล้ามเนื้อจะฉีกขาด (คนละอย่างกับกล้ามเนื้อฉีกนะครับ) เจ้าโปรตีนก็จะทำหน้าที่ของมัน ทำให้กล้ามเนื้อเราใหญ่ขึ้นนั่นเอง ปริมาณโปรตีนสำหรับนักเล่นกล้ามแบบพองามที่ไม่ใช่นักเพาะกายแข่งขันคือ ประมาณ น้ำหนักตัว 1 กิโลกรัมต่อ ปริมาณโปรตีน 1-1.5 กรัมครับ  สำหรับแหล่งโปรตีนที่ดีที่สุด (ตามแบบฉบับฝรั่ง) ได้แก่ โปรตีนผง และ อาหารเสริมโปรตีนที่ขายตามท้องตลาด ,ไก่งวง และไก่ธรรมดา, ปลาเนื้อขาว, เนื้อแดงล้วนๆ ไม่มีไขมัน, ไข่ขาว ครับ ส่วนสารอาหารอื่นๆ ก็จำเป็นมากเช่นกันครับ ไม่ว่าจะเป็น คาร์โบไฮเดรตให้พลังงานเพื่อเพิ่มแรงในการออกกำลังกาย ขอแนะนำให้ทานพวกขนมปังก่อนไปเล่นเวตประมาณ 1-2 ชั่วโมง เพื่อให้เวลาในการย่อยอาหาร และพร้อมสำหรับการเล่นเวตท์ครับ

ปัจจัยที่ 4 : นอนหลับฝันดีสำคัญต่อกล้ามโต
ช่ว เวลานอนหลับเป็นช่วงที่ Growth Hormone หลั่งออกมาเพื่อซ่อมแซม เสริมสร้างกล้ามเนื้อ ดังนั้นหากเราพักผ่อนไม่เพียงพอ Growth Hormone ก็จะทำงานไม่เต็มที่ ส่งผลให้แม้ออกกำลังกายแทบเป็นแทบตายกล้ามเนื้อก็ไม่โต ดังนั้นเราควรจะนอนอย่างน้อยวันละ 7-8 ชั่วโมง และควรเข้านอนประมาณ 4 ทุ่ม หรืออย่างช้าก็ไม่เกินเที่ยงคืนครับ  ลองสังเกตดูสิครับวันไหนที่พักผ่อนเพียงพอ เวลาตื่นนอนน้องชายของเราก็จะตื่นพร้อมกันกับเรานั่นไง แต่วันไหนเครียดนอนน้อยก็จะกลายเป็นหนอนน้อย นั่นเพราะเวลาเราหลับ Growth Hormone จะทำงานนั่นเอง เพราะฉะนั้นไม่ต้องสงสัยเลยว่า การนอนหลับที่ดีสำคัญต่อการเจริญเติบโตของกล้ามเนื้อขนาดไหน

อ้างอิงจาก
http://men.mthai.com/content/935

Group Fitness

ใน อดีต การวิ่งบนสายพาน และการออกกำลังกายโดยการใช้อุปกรณ์เพื่อช่วยเสริมสร้างกล้ามเนื้อ และขจัดไขมันส่วนเกินถือเป็นการออกกำลังกายยอดฮิตตามฟิตเนส เซ็นเตอร์ แต่ปัจจุบันลู่วิ่งกลับได้รับความนิยมน้อยลง ซึ่งก็ไม่ต่างจากเครื่องออกกำลังกายเฉพาะส่วนที่ไม่ต้องต่อแถวรอเป็นเวลานาน อีกแล้ว ผู้คนกลับไปให้ความสำคัญกับการออกกำลังกายแบบเป็นหมู่คณะ (Group Fitness) กันมากกว่า

เพราะ เหตุใดการออกกำลังกายแบบ Group Fitness จึง ได้รับความนิยม ทั้งๆ การออกกำลังเช่นนี้ไม่ได้สร้างความสะดวกให้กับผู้เข้าร่วมกิจกรรมเลย ที่เห็นชัดๆ คือผู้ออกกำลังกายต้องเคลียร์คิว ทำตัวให้ว่างให้ตรงกับเวลาที่ครูฝึกกำหนดไว้ หากมาช้าไปสัก 10 นาที ก็ไม่มีโอกาสได้ Warm-up เสียแล้ว

การ ปั่นจักรยานแบบสปินนิ่ง – Body Combat – โยคะ – การเต้นฮิปฮอป ล้วนเป็น Group Fitness ทั้งสิ้น เพราะ Group Fitness หมายถึงการออกกำลังกายร่วมกันในเวลาเดียวกัน โดยมีครูฝึกคอยนำชั้นเรียน และให้คำแนะนำไปพร้อมกัน Group Fitness ที่พบเห็นได้ง่ายที่สุด เพราะไม่ต้องใช้พื้นที่มาก และไม่ต้องใช้อุปกรณ์พิเศษคือ แอโรบิค ในอดีตแอโรบิคถือเป็น Group Fitness ที่ ทุกคนสามารถเข้าร่วมได้ โดยไม่จำกัดเพศ และวัย แต่ปัจจุบันนี้แอโรบิคได้รับความนิยมมาก มีการพัฒนาจนสามารถแยกย่อยออกเป็นหลายประเภท เช่น มีการนำแอโรบิคไปผสมกับการออกกำลังกายประเภทอื่น รวมถึงมีการพัฒนาให้เป็นแอโรบิคสำหรับคนเฉพาะกลุ่มด้วย

ความ สนุกสนาน คือสาเหตุสำคัญที่ทำให้ผู้คนให้ความสนใจกับการออกกำลังกายแบบ Group Fitness เพราะ ความสนุกสนานเป็นสิ่งที่ผู้ออกกำลังกายต้องการไปพร้อมกับการมีสุขภาพแข็งแรง และจิตใจแจ่มใส ลำพังการวิ่งบนสายพาน ที่ด้านหน้าเป็นจอทีวีที่มีรายการหลากหลายให้เลือกดู ผู้ออกกำลังก็ได้รับความสนุกสนานอยู่บ้าง แต่คงเทียบไม่ได้กับแสงไฟวูบวาบเหมือนอยู่ในสถานที่เที่ยวกลางคืน เสียงเพลงดังสะใจสลับไปกับเสียงกระตุ้นของครูฝึกในคลาสสปินนิ่ง ซึ่งอย่างหลังมั่นใจว่าเรียกได้ทั้งเหงื่อ ทั้งความสนุกสนานจากผู้ออกกำลัง

ความ แปลกใหม่เป็นสาเหตุอีกประการหนึ่งที่ Group Fitness ได้ รับความสนใจอย่างกว้างขวาง คงไม่มีใครอยากออกกำลังแบบเดียวตลอดไป หากยิ่งได้ลองในกิจกรรมที่ตัวเองไม่คุ้นเคย ก็ถือเป็นความแปลกใหม่ และความท้าทายที่น่าลอง ซึ่งตรงนี้ Group Fitness เป็นคำตอบสำหรับผู้เรียกร้องความแปลกใหม่ เพราะกิจกรรมแบบ Group Fitness ล้วนได้รับการพัฒนาอยู่ตลอดเวลา เช่น มีการสร้างสรรค์การออกกำลังกายเพื่อความต้องการของคนเฉพาะกลุ่ม มีการนำกิจกรรม 2 ประเภทที่ต่างกันมารวมกันเพื่อลดความน่าเบื่อ เช่น นำการเต้นแอโรบิคมาผสมกับการเต้นฮิปฮอป หรือมีการปั่นจักรยานควบคู่กับไปกับการร้องเพลงคาราโอเกะ (Cycle Karaoke)

อ้างอิงจาก
http://www.marketeer.co.th/inside_detail.php?inside_id=2549

พอดีจัดทำไม่นิยมออกกำลังกายเดี๋ยวเอารูปดูดีมากๆมาจะไปออกกำลังกายกันหมดมาเล่นเลโก้กันดีกว่า 555+

5.คนแคระห์ Evil Dwarf with helmet, shield, and battle axe

5.Evil Dwarf with helmet, shield, and battle axe.

ด้านหน้า

ด้านข้าง

ด้านหลัง

คนแคระนี้บอกได้เลยคำเดียวว่าเหมือนเดิมตอน Fantasy Era แค่เปลี่ยนสีเสื้อ และหมวกเป็นสีดำ และโล่ลายใหม่ หนวดแบบเดิม
แต่ที่คนสนใจเยอะเนื่องจากรุ่นพี่ที่ทำไว้ดีนั่นเองทำให้คนสนใจเก็บไว้ครอบครอง

ให้คะแนน 6/10 จากความนิยม

คน แคระ (อังกฤษ: Dwarf) เป็นสิ่งมีชีวิตที่ปรากฏในตำนานปรัมปราในกลุ่มประเทศเจอร์เมนิก (สแกนดิเนเวียและเยอรมัน) ปรากฏในเทพนิยาย นิยายแฟนตาซี และเกมอาร์พีจีจำนวนมาก มักมีพรสวรรค์อันวิเศษโดยเฉพาะด้านเกี่ยวกับการเหมืองและการโลหะ

แนว คิดเริ่มแรกเกี่ยวกับกำเนิดตำนานของคนแคระไม่สามารถระบุได้แน่ชัด แหล่งกำเนิดที่ใกล้เคียงที่สุดเท่าที่สามารถค้นพบคือในตำนานปรัมปราของเจอร์ เมนิกที่สืบทอดมาจากตำนานนอร์ส แต่กระนั้นก็หาหลักฐานได้ยากและมีรูปแบบหลากหลายมาก เรื่องราวที่ผิดเพี้ยนไปทำให้คนแคระดูน่าขบขันมากขึ้นและช่างเชื่อถือโชคลาง คนแคระมีลักษณะคล้ายมนุษย์ แต่เรื่องเล่าระบุถึงความสูงและชีวิตความเป็นอยู่แตกต่างกันไป บางเรื่องถึงกับบรรยายพวกเขาไปคล้ายกับพวกเอลฟ์ เมื่อพิจารณาจากแหล่งข้อมูลที่เก่าแก่ที่สุดและจากลักษณะตามธรรมชาติของคน แคระ เชื่อได้ว่าในยุคแรกๆ คนแคระมีความสูงพอกันกับมนุษย์นี้เอง บทบาทของพวกเขาในตำนานมักมีความผูกพันใกล้ชิดกับความตาย มีผิวกายซีด ผมสีเข้ม ชอบอยู่กับพื้นโลก มีประเพณีที่นิยมนับถือลัทธิภูตผี ซึ่งสอดคล้องกับความผูกพันกับความตาย บางครั้งมีลักษณะคล้ายคลึงกับพวก ‘Vættir’ หรือจิตวิญญาณแห่งธรรมชาติ เช่นพวกเอลฟ์

ตำนานปรัมปรา เกี่ยวกับคนแคระที่พัฒนาการต่อมา มีข้อเปลี่ยนแปลงที่สำคัญคือ พวกเขาดูน่าขบขันมากขึ้น มีความลึกลับมากขึ้น คนแคระเริ่มมีรูปร่างเตี้ยลงและน่าเกลียดมากขึ้นตามภาพลักษณ์ในยุคใหม่ รวมถึงภาพการใช้ชีวิตใต้พื้นดินของพวกเขาก็โดดเด่นยิ่งขึ้น คนแคระเป็นสิ่งมีชีวิตมหัศจรรย์ที่มีทักษะด้านการโลหะอย่างวิเศษ มีชื่อเสียงในการสร้างของวิเศษในตำนานมากมาย แนวคิดเกี่ยวกับคนแคระในตำนานนอร์สยุค หลังมีความแตกต่างจากตำนานดั้งเดิมมาก คนแคระในแนวคิดใหม่นี้ไปปรากฏในเทพนิยายและนิทานพื้นบ้านในยุคหลังมากขึ้น (ดูเพิ่มเติมใน นิทานพื้นบ้านเยอรมัน และนิทานพื้นบ้านดัตช์) พวกเขากลายเป็นสิ่งมีชีวิตซึ่งมีเวทมนตร์ ไม่สามารถมองเห็นได้ เป็นเจ้าแห่งมนตร์มายา คำสาป และคำล่อลวง

สิ่ง มีชีวิตที่ปรากฏในตำนานปรัมปราในกลุ่มประเทศเจอร์เมนิก (สแกนดิเนเวียและเยอรมัน) ปรากฏในเทพนิยาย นิยายแฟนตาซี และเกมอาร์พีจีจำนวนมาก มักมีพรสวรรค์อันวิเศษโดยเฉพาะด้านเกี่ยวกับการเหมืองและการโลหะ

….แนว คิดเริ่มแรกเกี่ยวกับกำเนิดตำนานของคนแคระไม่สามารถระบุได้แน่ชัด แหล่งกำเนิดที่ใกล้เคียงที่สุดเท่าที่สามารถค้นพบคือในตำนานปรัมปราของเจอร์ เมนิกที่สืบทอดมาจากตำนานนอร์ส แต่กระนั้นก็หาหลักฐานได้ยากและมีรูปแบบหลากหลายมาก เรื่องราวที่ผิดเพี้ยนไปทำให้คนแคระดูน่าขบขันมากขึ้นและช่างเชื่อถือโชคลาง คนแคระมีลักษณะคล้ายมนุษย์ แต่เรื่องเล่าระบุถึงความสูงและชีวิตความเป็นอยู่แตกต่างกันไป บางเรื่องถึงกับบรรยายพวกเขาไปคล้ายกับพวกเอลฟ์ เมื่อพิจารณาจากแหล่งข้อมูลที่เก่าแก่ที่สุดและจากลักษณะตามธรรมชาติของคน แคระ เชื่อได้ว่าในยุคแรกๆ คนแคระมีความสูงพอกันกับมนุษย์นี้เอง บทบาทของพวกเขาในตำนานมักมีความผูกพันใกล้ชิดกับความตาย มีผิวกายซีด ผมสีเข้ม ชอบอยู่กับพื้นโลก มีประเพณีที่นิยมนับถือลัทธิภูตผี ซึ่งสอดคล้องกับความผูกพันกับความตาย บางครั้งมีลักษณะคล้ายคลึงกับพวก ‘Vættir’ หรือจิตวิญญาณแห่งธรรมชาติ เช่นพวกเอลฟ์

….ตำนาน ปรัมปราเกี่ยวกับคนแคระที่พัฒนาการต่อมา มีข้อเปลี่ยนแปลงที่สำคัญคือ พวกเขาดูน่าขบขันมากขึ้น มีความลึกลับมากขึ้น คนแคระเริ่มมีรูปร่างเตี้ยลงและน่าเกลียดมากขึ้นตามภาพลักษณ์ในยุคใหม่ รวมถึงภาพการใช้ชีวิตใต้พื้นดินของพวกเขาก็โดดเด่นยิ่งขึ้น คนแคระเป็นสิ่งมีชีวิตมหัศจรรย์ที่มีทักษะด้านการโลหะอย่างวิเศษ มีชื่อเสียงในการสร้างของวิเศษในตำนานมากมาย แนวคิดเกี่ยวกับคนแคระในตำนานนอร์สยุคหลังมีความแตกต่างจากตำนานดั้งเดิมมาก คนแคระในแนวคิดใหม่นี้ไปปรากฏในเทพนิยายและนิทานพื้นบ้านในยุคหลังมากขึ้น (ดูเพิ่มเติมใน นิทานพื้นบ้านเยอรมัน และนิทานพื้นบ้านดัตช์) พวกเขากลายเป็นสิ่งมีชีวิตซึ่งมีเวทมนตร์ ไม่สามารถมองเห็นได้ เป็นเจ้าแห่งมนตร์มายา คำสาป และคำล่อลวง

….แฟน ตาซีและวรรณกรรมยุคใหม่ช่วยกันถักทอความเจ้าเล่ห์แสนกลให้กับเหล่าคนแคระ เพิ่มเติมไปยิ่งกว่าคนแคระดั้งเดิม คนแคระในยุคใหม่จึงมีลักษณะเฉพาะตัวคือ มีร่างกายเตี้ยแคระ ผมและขนดกหนา มีความสามารถในการทำเหมืองและการช่างโลหะอย่างพิเศษ อย่างไรก็ดีวรรณกรรมยุคใหม่ยังบรรยายภาพของคนแคระที่แตกต่างกันออกไปอีกตาม แต่ตำนานและประวัติศาสตร์ของแต่ละท้องถิ่น วรรณกรรมแฟนตาซีหลายเรื่องประดิษฐ์คิดค้นอำนาจหรือภาพลักษณ์ของคนแคระขึ้น ใหม่ ทำให้ “คนแคระ” ในตำนานยุคใหม่ไม่อาจมีคำจำกัดความที่ชัดเจนได้

….แต่ แนวคิดเรื่องคนแคระมีร่างเตี้ยดูจะเป็นประเด็นที่มั่นคงไม่เปลี่ยนแปลงมาก ที่สุด และคำว่า “คนแคระ” (dwarf) ก็ถูกนำมาใช้บรรยายถึงมนุษย์ร่างเตี้ยโดยทั่วไปไม่ว่าจะมีอำนาจเวทมนตร์หรือ ไม่ ดังนั้นคำจำกัดความสากลในยุคใหม่สำหรับคำว่า คนแคระ จึงหมายถึงสิ่งมีชีวิตร่างเตี้ย มีความเกี่ยวข้องกับเวทมนตร์ อยู่ในวรรณกรรมแฟนตาซีและเทพนิยาย